Sammy Derzie

New York City
September 25, 2002
V#0318